ม้าเวียน

Family 科名
Asphodelaceae
Subfamily
Asphodeloideae
Tribe
Aloeae
Genus 属名
Haworthiopsis
Scientific Name 名称

Haworthiopsis limifolia (Marloth) G.D.Rowley (อันนี้คือ พวกเขียวล้วน)
Haworthiopsis limifolia f. variegata (อันนี้คือ พวกมีสีเพิ่มนอกจากเขียว)

Common Name
Fairy Washboard
ชื่อบ้านๆ
ม้าเวียน

Link

สวยๆ