ผลทดสอบงุงิ

1, 2, traffy (3), 4, nectec (5), traffy (6), nectec (7), 8, traffy (9), nectec (10), 11, traffy (12), traffy (13), nstda (14), traffy (15), 16, nstda (17), traffy (18), 19, nectec (20), traffy (21), 22, traffy (23), traffy (24), nectec (25), 26, traffy (27), nstda (28), 29, traffy (30), traffy (31), traffy (32), traffy traffy traffy (33), traffy (34), nectec (35), traffy (36), nstda traffy (37), traffy (38), traffy (39), nectec (40), 41, traffy (42), traffy (43), 44, traffy (45), 46, nstda (47), traffy (48), nstda (49), nectec (50), traffy (51), nectec (52), traffy nectec (53), traffy (54), nectec nectec nectec (55), nstda (56), traffy (57), nectec (58), nectec (59), traffy (60), 61, 62, traffy (63), 64, nectec (65), traffy (66), nstda (67), 68, traffy (69), nectec (70), nstda (71), traffy (72), traffy nstda (73), nstda (74), traffy (75), nstda (76), nstda nstda nstda (77), traffy (78), nstda (79), nectec (80), traffy (81), 82, traffy (83), traffy (84), nectec (85), 86, traffy (87), 88, 89, traffy (90), nstda (91), 92, traffy (93), 94, nectec (95), traffy (96), nstda (97), nstda (98), traffy (99), nectec (100)
<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
 
 </head>
 <body >
  <label id="list"></label>  
<script> 

 function initialize() 
 {
 	var listt=[];
  for (var k = 1; k < 101; k++)
  {
  	if(k%3==0)
  	{ 

  		if(k/3==1)
  		{
  			listt +='<a>'+"traffy ("+k+'), </a>';
	  		document.getElementById("list").innerHTML = listt;
  		}
  		else
  		{
  			var n = k.toString();
  			if(n.length==2)
  			{
  				var res = n.charAt(0)
				  	var a = parseInt(res);
				  	var res2 = n.charAt(1)
				  	var b = parseInt(res2);
				  	if(a==3&&b==3)
			  		{
		  			listt +='<a>'+"traffy traffy traffy ("+k+'), </a>';
			  		document.getElementById("list").innerHTML = listt;
		  		}
		  		else if(a==3&&b==5)
			  		{
		  			listt +='<a>'+"traffy traffy nectec ("+k+'), </a>';
			  		document.getElementById("list").innerHTML = listt;
		  		}

				  	else if (a==3&&b==7)
		  		{
		  			listt +='<a>'+"traffy traffy nstda ("+k+'), </a>';
			  		document.getElementById("list").innerHTML = listt;
		  		}
		  		else 		  		{
		  			listt +='<a>'+"traffy ("+k+'), </a>';
			  		document.getElementById("list").innerHTML = listt;
		  		}
		  		console.log(k)
  			}
  			else
  			{

  				listt +='<a>'+"traffy ("+k+'), </a>';
	  			document.getElementById("list").innerHTML = listt;
  			}
  		}
  	}
		else if (k%5==0)
		{ 
  		if(k/5==1)
  		{
  			listt +='<a>'+"nectec ("+k+'), </a>';
	  		document.getElementById("list").innerHTML = listt;
  		}
  		else
  		{
  			var n = k.toString();
  			if(n.length==2)
  			{
  				var res = n.charAt(0)
				  	var a = parseInt(res);
				  	var res2 = n.charAt(1)
				  	var b = parseInt(res2);
				  	if(a==5&&b==5)
			  		{
		  			listt +='<a>'+"nectec nectec nectec ("+k+'), </a>';
			  		document.getElementById("list").innerHTML = listt;
		  		}
		  		else if(a==5&&b==7)
			  		{
		  			listt +='<a>'+"nectec nectec nstda ("+k+'), </a>';
			  		document.getElementById("list").innerHTML = listt;
		  		}

				  	else if(a==5&&b==3)
		  		{
		  			listt +='<a>'+"nectec nectec traffy ("+k+'), </a>';
			  		document.getElementById("list").innerHTML = listt;
		  		}
	  			else 		  		{
			  			listt +='<a>'+"nectec ("+k+'), </a>';
				  		document.getElementById("list").innerHTML = listt;
			  		}
			  		console.log(k)
	  			}

  			else
  			{
  				if(k==100)
  				{
  					listt +='<a>'+"nectec ("+k+') </a>';
	  				document.getElementById("list").innerHTML = listt;
  				}
  				else
  				{

  					listt +='<a>'+"nectec ("+k+'), </a>';
	  				document.getElementById("list").innerHTML = listt;
  				}
  				
  			}
  		}
  	}
  	else if (k%7==0)
		{ 
  		if(k/7==1)
  		{
  			listt +='<a>'+"nectec ("+k+'), </a>';
	  		document.getElementById("list").innerHTML = listt;
  		}
  		else
  		{
  			var n = k.toString();
  			if(n.length==2)
  			{
  				var res = n.charAt(0)
				  	var a = parseInt(res);
				  	var res2 = n.charAt(1)
				  	var b = parseInt(res2);
				  	if(a==7&&b==7)
			  		{
		  			listt +='<a>'+"nstda nstda nstda ("+k+'), </a>';
			  		document.getElementById("list").innerHTML = listt;
		  		}
		  		else if(a==7&&b==5)
			  		{
		  			listt +='<a>'+"nstda nstda nectec ("+k+'), </a>';
			  		document.getElementById("list").innerHTML = listt;
		  		}

				  	else if(a==7&&b==3)
		  		{
		  			listt +='<a>'+"nstda nstda traffy ("+k+'), </a>';
			  		document.getElementById("list").innerHTML = listt;
		  		}

	  			else 		  		{
				  			listt +='<a>'+"nstda ("+k+'), </a>';
					  		document.getElementById("list").innerHTML = listt;
				  		}
				  		console.log(k)
		  			}
	  			else
	  			{

	  				listt +='<a>'+"nstda ("+k+'), </a>';
		  			document.getElementById("list").innerHTML = listt;
	  			}
	  		}
  	}
  	else
		{ 
  	
  			var n = k.toString();

  			if(n.length==2)
  			{

  				var res = n.charAt(0)
				  	var a = parseInt(res);
				  	var res2 = n.charAt(1)
				  	var b = parseInt(res2);
				  	if(a==7&&b!=3&&b!=5)
			  		{
		  			listt +='<a>'+"nstda ("+k+'), </a>';
			  		document.getElementById("list").innerHTML = listt;
		  		}
		  		else if(a==5&&b!=7&&b!=3)
			  		{
		  			listt +='<a>'+"nectec ("+k+'), </a>';
			  		document.getElementById("list").innerHTML = listt;
		  		}

				  	else if(a==3&&b!=7&&b!==5)
		  		{
		  			listt +='<a>'+"traffy ("+k+'), </a>';
			  		document.getElementById("list").innerHTML = listt;
		  		}
		  		else if(b==7&&a!=3&&a!=5)
			  		{
		  			listt +='<a>'+"nstda ("+k+'), </a>';
			  		document.getElementById("list").innerHTML = listt;
		  		}
		  		else if(b==5&&a!=7&&a!=3)
			  		{
		  			listt +='<a>'+"nectec ("+k+'), </a>';
			  		document.getElementById("list").innerHTML = listt;
		  		}

				  	else if(b==3&&a!=7&&a!==5)
		  		{
		  			listt +='<a>'+"traffy ("+k+'), </a>';
			  		document.getElementById("list").innerHTML = listt;
		  		}

		  		else if(b==3&&a==5)
			  		{
		  			listt +='<a>'+"traffy nectec ("+k+'), </a>';
			  		document.getElementById("list").innerHTML = listt;
		  		}
		  		else if(b==3&&a==7)
			  		{
		  			listt +='<a>'+"traffy nstda ("+k+'), </a>';
			  		document.getElementById("list").innerHTML = listt;
		  		}
		  		else if(b==5&&a==3)
		  		{
		  			listt +='<a>'+"nectec traffy ("+k+'), </a>';
			  		document.getElementById("list").innerHTML = listt;
		  		}
		  		else if(b==5&&a==7)
			  		{
		  			listt +='<a>'+"nectec nstda ("+k+'), </a>';
			  		document.getElementById("list").innerHTML = listt;
		  		}
		  		else if(b==7&&a==3)
		  		{
		  			listt +='<a>'+"nstda traffy ("+k+'), </a>';
			  		document.getElementById("list").innerHTML = listt;
		  		}
		  		else if(b==7&&a==5)
			  		{
		  			listt +='<a>'+"nstda nectec ("+k+'), </a>';
			  		document.getElementById("list").innerHTML = listt;
		  		}
		  		else
			  		{

		  			listt +='<a>'+k+', </a>';
			  		document.getElementById("list").innerHTML = listt;
		  		}
		  		
		  	}
		  	else
		  		{

	  			listt +='<a>'+k+', </a>';
		  		document.getElementById("list").innerHTML = listt;
	  		}

  	}

  		
  	
	
  	}
 }
  initialize()
</script>
</body>
</html>