Matlab Box Test

box=[Box(1,[2 3 6]) Box(2,[1 1 3]) Box(3,[4 2 6]) Box(4,[4 4 4]) Box(5,[2 3 9])];

====== RESULT =======
Box 2(1,1,3) in 1(2,3,6) 
Box 2(1,1,3) in 3(4,2,6) 
Box 2(1,1,3) in 5(2,3,9) 
Box 2(1,1,3) in 4(4,4,4) 
----
----

====== RESULT 2 ========

Box 2(1,1,3) in 1(2,3,6) in 5(3,4,9) 
Box 2(1,1,3) in 3(4,2,6) 
Box 2(1,1,3) in 5(3,4,9) 
Box 2(1,1,3) in 4(4,4,7) 
----
Box 1(2,3,6) in 5(3,4,9) 
Box 1(2,3,6) in 4(4,4,7) 
----
----
----

ขาด 1,1,3 in 2,3,6 in 4,4,7 ได้ยังไงหว่า

======== RESULT 3 ============
box=[Box(1,[4 1 1]) Box(2,[5 4 4])  Box(3,[1 1 3]) Box(4,[4 2 6]) Box(5,[4 4 7]) Box(6,[3 4 9])];

Box 3(1,1,3) in 4(4,2,6) 
Box 3(1,1,3) in 2(5,4,4) 
Box 3(1,1,3) in 6(3,4,9) 
Box 3(1,1,3) in 5(4,4,7) 
----
Box 1(4,1,1) in 4(4,2,6) 
Box 1(4,1,1) in 2(5,4,4) 
Box 1(4,1,1) in 6(3,4,9)    <<<< **** กรณีประหลาด หลุดมาได้ยังไง
Box 1(4,1,1) in 5(4,4,7) 
----
----
----
----

มา 2 มิติบ้าง

box=[Box(1,[1 9]) Box(2,[7 1]) Box(3,[4 4]) Box(4,[3 2]) Box(5,[8 5])];

============ RESULT 4 =============
Box 4(3,2) in 3(4,4) in 5(8,5) 
Box 4(3,2) in 5(8,5)  *** ซ้ำ
----
Box 2(7,1) in 5(8,5) 
----
----
Box 3(4,4) in 5(8,5) *** ซ้ำ
----

อีกตัวอย่าง

box=[Box(1,[1 9]) Box(2,[7 1]) Box(3,[4 4]) Box(4,[3 2]) Box(5,[8 5])  Box(6,[6 1])  Box(8,[9 9]) Box(8,[1 1]) Box(9,[7 2])];


========= RESULT 7 ================
Box 8(1,1) in 4(3,2) in 3(4,4) in 5(8,5) in 8(9,9) 
Box 8(1,1) in 9(7,2) in 5(8,5) in 8(9,9) 
Box 8(1,1) in 3(4,4) in 5(8,5) in 8(9,9) 
Box 8(1,1) in 5(8,5) in 8(9,9) 
Box 8(1,1) in 8(9,9) 
----
Box 4(3,2) in 3(4,4) in 5(8,5) in 8(9,9) 
Box 4(3,2) in 5(8,5) in 8(9,9) 
Box 4(3,2) in 8(9,9) 
----
Box 6(6,1) in 9(7,2) in 5(8,5) in 8(9,9) 
Box 6(6,1) in 5(8,5) in 8(9,9) 
Box 6(6,1) in 8(9,9) 
----
Box 2(7,1) in 5(8,5) in 8(9,9) 
Box 2(7,1) in 8(9,9) 
----
----
Box 9(7,2) in 5(8,5) in 8(9,9) 
Box 9(7,2) in 8(9,9) 
----
Box 3(4,4) in 5(8,5) in 8(9,9) 
Box 3(4,4) in 8(9,9) 
----
Box 5(8,5) in 8(9,9) 
----

เท่าที่ดูมีความผิดพลาดให้เห็นบ้าง แต่เป็นกรณีประหลาดๆ
ที่ดูจะแย่ที่สุดน่าจะเป็นการไล่ทุก possibility โดยไม่สนใจว่า มันจะซ้ำยังไง 55 ก็ง่ายดี แต่ดูแล้ว ก็ไม่ใส่ใจรายละเอียดเช่นกัน