กล้องทางหลวงต่างๆ + apps

เป็น gif ไม่กี่ frame ต่อ 10 นาที แต่ app ดูจะมีความเร็วด้วย ดังนั้นก็น่าจะมี undocumented API แน่ๆ

http://www.highwaytraffic.go.th/DOHWeb/Home.aspx

iOS

Android